Algemene voorwaarden H4Hosting B.V.
versie 25-06-2010

1. Definities

1.1 Onder ‘Aanmeldingsformulier’ wordt verstaan: het aanmeldingsformulier in verband met de aanvraag tot levering van Diensten door H4Hosting.

1.2 Onder ‘Afnemer’ wordt verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee H4Hosting een Overeenkomst heeft afgesloten of voornemens is een Overeenkomst af te sluiten.

1.3 Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4 Onder ‘Dienst’ wordt verstaan: het registreren van Domeinnamen in samenwerking met de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland te Arnhem en andere registratiebevoegde instanties. Het door H4Hosting verlenen van toegang tot het internet, het leveren van hosting diensten, het beheren van servers van H4Hosting waarop gegevens elektronisch worden opgeslagen, geraadpleegd, bewerkt of getransporteerd, het aanbieden van ruimte voor het plaatsen van een of meerdere servers, het ter beschikking stellen van de benodigde Programmatuur, het ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van websites en overige aanverwante diensten zoals expliciet vermeld in de Overeenkomst.

1.5 Onder ‘Intellectuele eigendomsrechten’ wordt verstaan: rechten op resultaten van menselijk vernuft waaronder begrepen -doch niet beperkt tot- octrooirechten, modelrechten, auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, kwekersrechten, topografie- of chipsrechten en naburige rechten.

1.6 Onder ‘H4Hosting’ wordt verstaan: de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven (nummer 30266744) H4Hosting B.V.

1.7 Onder ‘Offerte’ wordt verstaan: elk aanbod van H4Hosting aan Afnemer, gericht op het op enigerlei wijze verschaffen van goederen, Diensten of een combinatie daarvan door H4Hosting aan Afnemer.

1.8 Onder ‘Overeenkomst’ wordt verstaan: elke contractuele band tussen H4Hosting en Afnemer die gericht is op het op enigerlei wijze verschaffen van goederen, Diensten of een combinatie daarvan door H4Hosting aan Afnemer.

1.9 Onder ‘Programmatuur’ wordt verstaan: De software en hardware die door H4Hosting aan Afnemer ter beschikking wordt gesteld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

2. Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, daaronder begrepen onderhandelingen, Offertes en Overeenkomsten tussen H4Hosting en de Afnemer. De toepasselijkheid van enige vorm van algemene voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien partijen deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.

2.3 H4Hosting behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk aan de wederpartij bekend gemaakt. De gewijzigde Algemene Voorwaarden treden in werking één (1) maand na bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. Indien Afnemer niet akkoord gaat met een fundamentele wijziging in de Algemene Voorwaarden, heeft hij het recht de Overeenkomst op te zeggen voor en tegen de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden van kracht worden.

3. Offertes, onderhandelingen en totstandkoming Overeenkomst

3.1 Alle Offertes van H4Hosting zijn vrijblijvend, tenzij in de betreffende Offerte uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald. De Offerte heeft, tenzij anders in de Offerte aangegeven, een geldigheidsduur van maximaal 30 dagen, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld in de Offerte.

3.2 H4Hosting kan onderhandelingen over een nog tot stand te komen Overeenkomst op ieder gewenst moment afbreken.

3.3 Afnemer kan in geval van afgebroken onderhandelingen nimmer verlangen dat verder wordt onderhandeld, dan wel dat H4Hosting een vergoeding betaalt voor eventueel gemaakte kosten en/of eventueel geleden schade, ongeacht waaruit deze schade zou bestaan of op welke manier deze schade is ontstaan.

3.4 De Overeenkomst komt tot stand zodra de door H4Hosting en Afnemer ondertekende Overeenkomst, inclusief de benodigde ingevulde Aanmeldingsformulieren, H4Hosting per email, per post of per fax heeft bereikt.

3.5 Indien Afnemer een rechtspersoon is, dient bij het retourneren van de Overeenkomst en/of Aanmeldingsformulier een uittreksel, niet ouder dan 6 maanden, uit het desbetreffende register van de Kamer van Koophandel te worden overlegd. Degene die de rechtspersoon vertegenwoordigt dient op verzoek van H4Hosting zijn of haar tekeningsbevoegdheid aan te tonen.

3.6 Door H4Hosting verstrekte leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4. Duur van de overeenkomst

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders voortvloeit uit de Algemene Voorwaarden of schriftelijk anders bepaald, wordt de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd, met een minimum van twaalf (12) maanden.

4.2 Tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden, kan Afnemer een Overeenkomst niet tussentijds beëindigen.

4.3 De duur van een Overeenkomst voor een domeinnaam registratie is afhankelijk van de aangevraagde extensie.

4.4 Een Overeenkomst wordt na afloop van de in de Overeenkomst overeengekomen periode, steeds stilzwijgend verlengd voor een periode van één (1) maand, tenzij één van beide partijen de overeenkomst tenminste één maand voor het verstrijken van de overeengekomen periode per brief opzegt.

5. Vergoedingen

5.1 De door Afnemer te betalen vergoeding is gebaseerd op het tarief als vermeld in de Overeenkomst. Alle tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd.

5.2 H4Hosting behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen en zal Afnemer hiervan dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte stellen. Indien Afnemer een tariefswijziging niet wenst te accepteren, heeft hij het recht om binnen zeven dagen na de in dit artikel genoemde kennisgeving de Overeenkomst waarop de tariefswijziging betrekking heeft schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van H4Hosting genoemde datum waarop de tariefswijziging in werking zou treden. De opzegging dient per aangetekende brief te geschieden.

6. Betaling

6.1 Alle facturen zullen door Afnemer worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Afnemer binnen een termijn van acht (8) dagen na de factuurdatum betalen.

6.2 Wanneer Afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Afnemer, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, in verzuim zijn en over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd zijn.

6.3 Indien Afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. Afnemer is in dat geval, naast het verschuldigde totale bedrag, tevens gehouden tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal vijftien procent (15%) van het totale bedrag.

7. Opschorting

7.1 Bij het achterwege blijven van juiste of tijdige nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, zal Afnemer zonder voorafgaande ingebrekestelling, en zonder dat daar enige aansprakelijkheid van H4Hosting uit voortvloeit, in verzuim zijn, waardoor de verplichtingen van H4Hosting tot nakoming van haar eigen verplichtingen automatisch en onmiddellijk opgeschort worden totdat hetgeen Afnemer opeisbaar is verschuldigd volledig heeft voldaan, met inbegrip van betaling van eventuele rente en kosten (schadevergoeding daaronder begrepen).

7.2 H4Hosting is gerechtigd alvorens harerzijds na te komen volledige nakoming door Afnemer te verlangen indien aannemelijk is dat de Afnemer zijn verplichtingen niet juist en/of niet tijdig zal (kunnen) nakomen.

8. Voorbehoud en eigendom van rechten

8.1 Alle aan Afnemer geleverde zaken blijven eigendom van H4Hosting , totdat alle bedragen die Afnemer verschuldigd is voor de krachtens de Overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 6.2 en 6.3 van deze Algemene Voorwaarden, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan H4Hosting zijn voldaan.

8.2 Rechten worden aan Afnemer steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Afnemer de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

9. Beschikbaarheid en beheer van de Dienst

9.1 H4Hosting zal zich jegens Afnemer inspannen om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de Dienst zo groot mogelijk te laten zijn. H4Hosting zal eventuele storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen.

9.2 H4Hosting kan geen onbelemmerde toegang tot het internet garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de overige H4Hosting Diensten.

9.3 H4Hosting is in het geheel niet aansprakelijk voor vermissing, verwisseling, of beschadiging van gegevens door het gebruik van de Dienst, daaronder begrepen via het netwerk van H4Hosting verzonden (e-mail) berichten.

9.4 Afnemer zal geen toegang tot de Dienst kunnen verkrijgen op tijdstippen dat onderhoud- en/of reparatiewerkzaamheden aan de Dienst moeten worden verricht. H4Hosting zal zich inspannen deze werkzaamheden te laten plaatsvinden op tijden dat Afnemer daarvan de minste hinder ondervindt.

9.5 H4Hosting is met het oog op het behoud en/of verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de Dienst, gerechtigd in haar apparatuur, Programmatuur alsmede in haar wijze van dienstverlening, wijzigingen aan te brengen, waaronder bijvoorbeeld voorschriften over toegangstijden, identificatie procedures, type programmatuur en omvang en inhoud van de informatie.

10. Verplichtingen van Afnemer

10.1 De Afnemer is verplicht te handelen conform toepasselijke wet- en regelgeving en heeft zich te gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internet Afnemer verwacht mag worden.

10.2 Afnemer zal de Dienst slechts gebruiken in overeenstemming met de door H4Hosting kenbaar gemaakte verplichtingen, instructies en beperkingen, zoals onder meer neergelegd in deze Algemene Voorwaarden. Afnemer is gehouden bij het gebruik van de Diensten geen rechten van derden te schenden, geen gedrag te vertonen welke in strijd is met de goede zeden of openbare orde, en geen schade aan derden dan wel aan H4Hosting toe te brengen. In het bijzonder zal Afnemer:

  • geen Intellectuele eigendomsrechten van derden schenden;
  • geen onrechtmatige en/of strafbare gegevens verspreiden, waaronder racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer, en beledigende uitingen;
  • zich geen toegang proberen te verschaffen tot computersystemen waarvoor hij niet gerechtigd is;
  • zich onthouden van het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken), waarbij Afnemer enige beveiliging doorbreekt of zich toegang verschaft door middel van gebruik van een valse sleutel;
  • zich onthouden van spamming; het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud.

10.3 Afnemer is gehouden op een dusdanige manier gebruik te maken van de Dienst dat daardoor de juiste werking van het computersysteem van H4Hosting niet wordt belemmerd, dan wel dat daardoor andere Afnemers in het gebruik van de Dienst niet worden belemmerd.

10.4 De Afnemer is verplicht om door H4Hosting verstrekte Aanmeldingsformulieren volledig en correct in te vullen. Onjuiste en onvolledige Aanmeldingsformulieren worden niet in behandeling genomen.

10.5 H4Hosting houdt zich het recht voor om aan Afnemer de toegang tot de Dienst te ontzeggen indien Afnemer in strijd handelt met de voorgaande artikelleden van dit artikel 10. H4Hosting zal wegens weigering van de toegang tot de Dienst op grond van dit artikel 10 nimmer tot enige schadevergoeding verplicht zijn. Afnemer vrijwaart H4Hosting voor alle aanspraken van derden uit hoofde van dit artikel.

11. Aanvraag domeinnamen

11.1 Indien H4Hosting voor Afnemer zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam gelden de volgende bepalingen. Op aanvraag en gebruik van een domeinnaam zijn mede van toepassing de regels en procedures van de instanties, die verantwoordelijk zijn voor de registratie van domeinnamen, waaronder -doch niet uitsluitend- begrepen de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De instantie die verantwoordelijk is voor de registratie van de domeinnamen beslist over de uiteindelijke verlening van de domeinnaam. H4Hosting heeft in deze procedure slechts een bemiddelende rol en garandeert niet dat een aanvraag wordt gehonoreerd.

11.2 Registratie van de domeinnaam vindt plaats op naam van Afnemer. Afnemer is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Afnemer vrijwaart H4Hosting B.V. tegen iedere aanspraak van derden in verband met de registratie en het gebruik van de domeinnaam.

12. Aansprakelijkheid H4Hosting

12.1 Aansprakelijkheid van H4Hosting wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst, ontstaat slechts indien Afnemer H4Hosting onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en H4Hosting ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat H4Hosting in staat is adequaat te reageren.

12.2 H4Hosting anvaardt slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 12 blijkt.

12.3 De totale aansprakelijkheid van H4Hosting die bij de uitvoering van een Overeenkomst tengevolge van het handelen van H4Hosting aan de zijde van Afnemer ontstaat is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het totaal van de door Afnemer te betalen factuurbedragen per jaar, met dien verstande dat de totale aansprakelijkheid nooit meer zal bedragen dan Euro 10.000. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  1. de redelijke kosten die Afnemer zou moeten maken om de prestatie van H4Hosting aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Afnemer de Overeenkomst heeft ontbonden;
  2. de kosten die Afnemer heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat H4Hosting op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
  4. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

12.4 H4Hosting zal niet aansprakelijk zijn voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.5 Buiten de in artikelen 12.3 en 12.4 genoemde gevallen, rust op H4Hosting geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zal worden gebaseerd. Afnemer vrijwaart H4Hosting voor alle aanspraken van derden.

12.6 De in artikel 12.3 genoemde maximum bedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van H4Hosting en/of haar leidinggevende(n).

12.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk nadat het schadetoebrengende feit zich heeft voorgedaan, doch uiterlijk binnen 3 (drie) maanden daarna, schriftelijk bij H4Hosting meldt.

13. Intellectuele eigendomsrechten

13.1 Alle rechten van Intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, Offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij H4Hosting of diens licentiegevers. De Afnemer verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst.

13.2 De Afnemer onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of verspreiden van de Programmatuur en de daarbij behorende andere materialen.

13.3 Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de Programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Programmatuur.

13.4 Het is H4Hosting toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Programmatuur. Indien H4Hosting door middel van technische bescherming de Programmatuur heeft beveiligd, is het Afnemer niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat Afnemer niet in staat is een reservekopie van de Programmatuur te maken, zal H4Hosting op verzoek van Afnemer een reservekopie van de Programmatuur aan Afnemer ter beschikking stellen.

13.5 Partijen kunnen in afwijking van het bovenstaande per nadere Overeenkomst bepalen dat H4Hosting het Intellectuele eigendom zal overdragen. Deze overdracht geschiedt onder de voorwaarde dat Afnemer alle facturen heeft betaald, die op de betreffende resultaten betrekking hebben.

13.6 Voor zover voor de overdracht van de in artikel 13.5 bedoelde rechten een nadere akte vereist is, zal H4Hosting een zodanige akte op eerste verzoek van Afnemer ondertekenen. Artikel 13.5 is onverkort van toepassing.

14. Geheimhouding en gegevensverwerking

14.1 Partijen zullen alle vertrouwelijke informatie die zij verkrijgen omtrent elkaars ondernemingen en hun relaties strikt vertrouwelijk behandelen. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden aangemerkt, als zij als zodanig door partijen wordt aangeduid. De in dit artikellid opgenomen verplichting geldt gedurende de looptijd van een Overeenkomst en twee (2) jaar daarna.

14.2 De Afnemer geeft H4Hosting hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van en op te nemen in een databestand die H4Hosting B.V. aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen opgeslagen en beheerd.

14.3 De Afnemer stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen, worden verwerkt voor marktonderzoek en direct marketing ten behoeve van Diensten van H4Hosting. Indien Afnemer bezwaar heeft tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens of een eerder verleende instemming wil intrekken, kan hij dat te allen tijde schriftelijk aan H4Hosting kenbaar maken.

14.4 De Afnemer kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van H4Hosting zijn opgeslagen.

14.5 H4Hosting spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen voorzien in, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.

15. Overmacht

15.1 Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting wanneer zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog(sgevaar), rellen, werkstakingen, molest, brand, waterschade, overstroming, atmosferische omstandigheden, langdurige uitval van de elektriciteit, aanpassingen of onderhoud aan het netwerk van telecommunicatie en/of -elektriciteitsnetwerken van anderen, kabelbreuken, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen of verhindering of weigering van nakoming door leveranciers van wie H4Hosting bij de uitvoering van haar werkzaamheden afhankelijk is.

15.2 Wanneer een overmachtsituatie langer dan 60 (zestig) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Afnemer blijft in ieder geval het tarief over de maand waarin werd beëindigd, verschuldigd.

16. (Tussentijdse) beëindiging

16.1 Elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van een Overeenkomst slechts toe, wanneer de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor de zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden.

16.2 H4Hosting kan een Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, wanneer Afnemer - al dan niet voorlopig - surseance van betaling wordt verleend, wanneer ten aanzien van Afnemer faillissement wordt aangevraagd of wanneer zijn/haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van de ondernemingen.

16.3 Indien Afnemer op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel 16 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij H4Hosting ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die H4Hosting vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

17. Diversen

17.1 Wanneer een bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een gerechtelijke instantie wordt vernietigd, nietig wordt verklaard of haar gelding wordt ontzegd, zal dit geen effect hebben op de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. In voornoemd geval zullen Afnemer en H4Hosting in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij het doel en de strekking van de nietige, vernietigde bepaling dan wel bij de bepaling waaraan de gelding werd ontzegd.

17.2 H4Hosting kan haar rechten en verplichtingen voortvloeiend uit een Overeenkomst overdragen aan een andere rechtspersoon bij overgang van (een deel van) haar Onderneming. Afnemer kan de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit een Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden niet zonder toestemming van H4Hosting aan derden overdragen. H4Hosting zal haar toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

17.3 De in de Algemene Voorwaarden opgenomen artikelaanduidingen zijn indicatief. Partijen zullen daaraan nimmer rechten kunnen ontlenen.

17.4 Bepalingen uit de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst die naar hun aard bedoeld zijn stand te houden na het einde van de Overeenkomst, zullen van toepassing blijven.

17.5 De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van H4Hosting (www.h4hosting.eu) en van daar op te halen. Zij worden tevens op verzoek kosteloos toegezonden door H4Hosting.

17.6 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 30266744.

18. Toepasselijk recht en forum

18.1 Deze Algemene Voorwaarden en alle daaronder vallende Overeenkomsten, Offertes en overige stukken worden beheerst door het Nederlandse recht.

18.2 Alle geschillen die tussen partijen ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.